Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Warszawa: wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 141 przy ulicy Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 141 przy ulicy Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, do kontaktów: Radosław Poniatowski (II piętro; tel. 22 565-23-50), ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 565 23 55, fax 022 845 07 14.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 141 przy ulicy Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 141 przy ulicy Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Warszawa, ul. Wiktorska 94/96.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.11.10.00, 45.40.00.00, 45.33.00.00, 45.31.00.00, 45.23.21.40.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

a) dostosowanie funkcji powierzchni użytkowej obiektu do potrzeb żłobka,

b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, posadzek, tynków i okładzin ścian,

c) dostosowanie i wymianę instalacji wewnętrznych: wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej,

d) montaż węzła cieplnego,

e) montaż dźwigu towarowego,

f) naprawy elementów zewnętrznych budynku,

g) dostosowanie zagospodarowania terenu do potrzeb żłobka.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 40 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy, a w szczególności:

1) zatrudniają pracowników posiadających stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, tj. zatrudniają co najmniej jedną osobę legitymującą się uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mogącą pełnić funkcję kierownika budowy,

2) wykażą, iż przeciętnie zatrudniają co najmniej 12 pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

3) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty składania ofert) zrealizowali roboty budowlane o łącznej wartości brutto tych robót nie mniejszej niż 4 000 000 zł, przy czym pod uwagę będzie brana suma wartości nie więcej niż 5 kontraktów, poparte dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót z należytą starannością, np. referencjami,

4) wykażą, iż znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. osiągnęli obroty łączne co najmniej 2 500 000 zł w ostatnim roku obrachunkowym,

5) wykażą, iż znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają na rachunku bankowym środki finansowe i/lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł,

6) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty, wykazy i oświadczenia:

a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz niepodleganiu wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ),

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert,

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

g) sporządzony i podpisany przez wykonawcę wykaz pracowników, o których mowa w pkt III.2.1) ogłoszenia, wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie przez nich właściwych uprawnień, tj. kserokopią uprawnień i kserokopią zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

h) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

i) sporządzony i podpisany przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt III.2.3) ogłoszenia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych robót z należytą starannością, o których mowa w powołanym pkt III.2.3) ogłoszenia,

j) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok obrachunkowy lub z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy,

k) informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

l) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł (jeżeli suma gwarancyjna polisy ujęta jest w walucie innej niż złoty polski, należy przyjąć do przeliczenia średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłaszany przez NBP w dniu poprzedzającym dzień składania ofert).

Szczegółowy opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 23.05.2006, cena - 250 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.05.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.05.2006, godzina 10:15, gabinet dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy (II piętro) przy ulicy Belgijskiej 4 w Warszawie.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 30.03.200

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.