Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2 przy ul. Mandarynki 14 w Warszawie.

 

Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku Żłobka nr 2 przy ul. Mandarynki 14 w Warszawie.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45000000-7

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: od  01.07.2006 do 31.08.2006 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonali w ciągu ostatnich 5 lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Suma wartości 2 wykazanych robót budowlanych nie może być niższa od wartości złożonej oferty z podatkiem VAT. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

3.Posiadają niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, zdolnymi do wy­konania zamówienia - co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi.  

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia – posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wadium:  5 000 zł (pięć tysięcy złotych)

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

 

Termin składania ofert upływa 8 maja 2006  roku o godzinie 10.00.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 8 maja 2006 roku o godzinie 10.30.

 

Oznaczenie sprawy :  P 23/04/2006

 

Warszawa, dnia 21.04.2006 r.

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.