Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, do kontaktów: Radosław Poniatowski, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652350, fax 022 8450714, e-mail: rponiatowski@zlobki.waw.pl, www.zlobki.waw.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu związanych z termomodernizacją Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Budynek Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00, 45.11.00.00, 45.22.32.00, 45.26.12.10.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

- termomodernizacja budynku Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie

- poprawę sprawności systemu grzewczego,

- modernizację instalacji cwu i zw,

- roboty demontażowe,

- roboty remontowe,

Zakres zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym projekty budowlano-wykonawcze, projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ramowe założenia przedsięwzięcia oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.07.2006; data zakończenia: 31.08.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 15 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadają potencjał techniczny - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Łączna wartość 2 wykazanych robót budowlanych nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT. Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zatrudniają co najmniej 8 pracowników, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) dysponują odpowiednią ilością środków finansowych lub zdolnością kredytową - tj. osiągnęli obroty łączne co najmniej 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) w ostatnim roku obrachunkowym; posiadają na rachunku bankowym środki finansowe i/lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji wynoszącej 36 miesięcy.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty, wykazy i oświadczenia:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, o których mowa w pkt III.2.2., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót.

8. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją, iż co najmniej jedna osoba wykonująca zamówienie posiada uprawnienia określone w punkcie III.2.3. wraz z załączeniem aktualnych zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia.

9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli suma gwarancyjna polisy ujęta jest w walucie innej niż złoty polski należy przyjąć do przeliczenia średni kurs złotego w stosunku do tej waluty ogłaszany przez NBP w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.

10. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe , a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres.

11. Informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób:

- poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń: dokumenty i oświadczenia, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w pkt. 7 SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 20.06.2006, cena - 150 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.06.2006 godzina 12:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.06.2006, godzina 12:30, Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Belgijska 4, 02-511, pokój Dyrektora, II piętro.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.