Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę środków czystości

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę środków czystości

 

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  24.50.00.00-9

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: do 31.12.2006

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie związane z dostawą środków czystości odpowiadające wartością połowie wartości niniejszego zamówienia (wartość zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Dostarczą produkty odpowiadające wymogom Instytutu Matki i Dziecka, a środki chemiczne będą posiadały atesty PZH.

6.Dostarczą pełny asortyment produktów spełniających wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.

7. Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

8. Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonywana  w

następujący  sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Wadium: 5 000 PLN

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

 

 

Termin składania ofert upływa 31 maja 2006 roku o godz.10.00.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 31 maja 2006 roku o godz.10.30

 

Oznaczenie sprawy : ZŻ/10/A/2006

 

Warszawa, dnia 15 maja 2006 r.

 

  

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.