Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Dostawę jaj kurzych klasy I do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa jaj kurzych klasy I w ilości 204.750 tyś.sztuk dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  01242000-5

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: do 31.12.2006 roku

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny – posiadają co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu jaj, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Posiadają ważną decyzję wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spożywczymi – dopuszczającą środek transportu do przewozu artykułów spożywczych – jaj.

6. Wdrożyli lub są w trakcie wdrażania norm HACCP.

7.Dostarczane produkty spełniać będą normy jakościowe odpowiadające wymogom Instytutu Żywienia i Żywności oraz Instytutu Matki i Dziecka.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w

następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wadium: nie jest wymagane przez Zamawiającego

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

 

Termin składania ofert upływa 09.06.2006  roku o godzinie 10.00.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 08.07.2006 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 09.06.2006 r o godzinie 10.30.

 

 

 

Warszawa, dnia 24 maja 2006 r.

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.