Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Dostawę mebli dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa mebli dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:

I    pakiet- dostawa mebli na zamówienie

II   pakiet- dostawa mebli na zamówienie do Żłobka nr 1

III  pakiet- dostawa krzesełek i stolików

IV  pakiet- dostawa leżaczków

V   pakiet- dostawa leżaczków-bujaczków

VI  pakiet- dostawa łóżeczek dziecięcych

VII pakiet- dostawa leżaczków plastikowych

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  361

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: do 31.07.2006 roku

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

1) w przypadku składania oferty na pakiet nr III, IV, V, VI, VII - w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę  związaną z dostawą mebli odpowiadającą wartością niniejszemu zamówieniu (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet),

2) w przypadku składania oferty na pakiet nr I, II - zrealizowali co najmniej jedną dostawę  związaną z dostawą mebli na zamówienie odpowiadającą wartością niniejszemu zamówieniu (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet),

3. Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wadium: nie jest wymagane przez Zamawiającego

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

 

Termin składania ofert upływa 09.06.2006  roku o godzinie 10.30.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 08.07.2006 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 09.06.2006 r o godzinie 11.00.

 

 

 

Warszawa, dnia 24 maja 2006 r.

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.