Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę farb do metalu dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa farb do metalu dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  24310000-0

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: 7 dni

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Dostarczą produkty spełniające branżowe normy jakościowe i normy bezpieczeństwa.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w

następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wadium: nie jest wymagane przez Zamawiającego

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :                           Cena     – 100 %

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4,w sekretariacie – II piętro.  Termin składania ofert upływa 09.06.2006  roku o godzinie 13.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 09.06.2006 r o godzinie 13.30.

 

Warszawa, dnia 24 maja 2006 r.                                                                     

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.