Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Postępowanie testowe nr 1 prowadzone w formie elektronicznej

Link do postępowania testowego:

https://miniportal-test.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e883f76a-bd6b-42ef-8517-ff262f90a656Postępowanie testowe nr 1

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu testowym prowadzonym w formie elektronicznej na platformie testowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://miniportal-test.uzp.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2018 r. godz. 12:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie testowej. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na platformie testowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. 12:10.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie testowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego oraz odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora, II piętro, w dniu 07.12.2018 r. o godz. 12:10

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na platformie testowej oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy testowej, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: adres e-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl.

Informacje o sposobie złożenia oferty oraz sposobie komunikacji z Zamawiającym w postępowaniu elektronicznym można obejrzeć na stronie https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.

Zamawiający zaleca złożenie oferty poprzez podpisanie PODPISEM ELEKTRONICZNYM trzech rodzajów plików zamieszczonych poniżej - KAŻDY PLIK NALEŻY PODPISAĆ ODRĘBNIE. Można również wszystkie 3 pliki skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) a następnie załączyć jako ofertę na ePUAP.

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
plik PDF postępowanie testowe
Dokument Adobe PDF / 0.2 MB
ikona
plik word postępowanie testowe
Dokument Adobe PDF / 12 kB
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.U.05.2019
ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.