Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  Zapisz dziecko

Zasady płatności - Uchwała Rady miasta st. Warszawy

Uchwała Nr LX/1642/2005

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 12 września 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

Na podstawie art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm. ) – Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/295/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 279 poz. 7381) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Opłaty wnosi się z góry,
do dnia 12 każdego miesiąca.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, opublikowania w prasie lokalnej i na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w żłobkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 miesiąca następującego
po wejściu w życie uchwały.

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Karol Karski

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Warunki przyjęcia
Jak zapisać dziecko do żłobka?
Co należy przynieść do żłobka?
więcej...

Opłaty, informacje

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

Nasze kadry

Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.