] Zespół Żłobków m. st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  Zapisz dziecko

Zasady płatności - Uchwała Rady miasta st. Warszawy

Uchwała Nr LX/1642/2005

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 12 września 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

Na podstawie art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm. ) – Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/295/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 279 poz. 7381) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Opłaty wnosi się z góry,
do dnia 12 każdego miesiąca.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, opublikowania w prasie lokalnej i na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w żłobkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 miesiąca następującego
po wejściu w życie uchwały.

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Karol Karski

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz SpołecznyNasze kadry

PoradnikPoradnikstrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.