Informacje ogólne o Punktach Dziennego Opiekuna

Dzienny opiekun jest to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m.st. Warszawie oraz szczepiących dzieci (bądź dzieci, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione).

Do publicznych punktów dziennego opiekuna przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki. W Warszawie mamy 27 publicznych punktów dziennego opiekuna w 17 lokalizacjach. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem:

WYKAZ LOKALI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DZIENNEGO OPIEKUNA

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą nie więcej niż 5-rga dzieci. Dopuszcza się utworzenie grupy liczącej 8-ro dzieci po uzyskaniu zgody wszystkich rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z usług dziennego opiekuna w danym punkcie.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Rodzice (opiekunowie prawni) z mocy ustawy umocowani zostali do udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki. Pomoc ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z dziennymi opiekunami.

Z doświadczenia wynika, że nie zawsze mimo zadeklarowanego współdziałania rodzic będzie mógł współpracować z dziennym opiekunem. Dla bezpieczeństwa i konieczności spełnienia usługi w sposób zgodny z ustawą, w warunkach takich jak domowe, przyjaznych dla dziecka, niezbędne jest przygotowanie wolontariuszy.
Pozyskanie osoby (wolontariusza), która posiada niezbędne ustawowo określone kwalifikacje zawodowe (art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), i zawrze stosowne porozumienie z m.st. Warszawa – Zespołem Żłobków, jest zadaniem rodziców.

Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom/wskazanym przez rodziców wolontariuszom.

Z uwagi na specyfikę publicznych punktów dziennego opiekuna zapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacyjnym punktu:

Zarządzenie 38/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w sprawie regulaminu organizacyjnego punktów dziennego opiekuna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTÓW DZIENNEGO OPIEKUNA

Zapisy do punktów dziennego opiekuna

Rekrutacja do publicznych punktów dziennego opiekuna prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu informatycznego dostępnym na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek

Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie https://zlobki.waw.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-placowek/

Scroll to Top
Skip to content