Oferty pracy

Od Podinspektora do Starszego specjalisty ds. kadr (2 etaty)

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY
02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4
Tel. (22) 277 52 00  Mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
NIP: 5213598403    REGON: 142864986

 

 

Nr ZŻ.U.4.2023

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

od Podinspektora do Starszego specjalisty ds. kadr

(2 etaty)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Ewidencja czasy pracy pracowników oraz nadzór nad dyscypliną pracy (we współpracy z kierownikami żłobków).
 3. Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem, ustaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 4. Wyliczanie stażu pracy i ustalanie prawa do nagród jubileuszowych pracowników.
 5. Wystawianie pracownikom skierowań na badania lekarskie profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne oraz sanitarne.
 6. Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu, o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz świadectw pracy.
 7. Obsługa programu Symfonia Kadry Płace w zakresie danych kadrowych.
 8. Udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień w sprawach kadrowych.
 9. Gromadzenie danych do sprawozdawczości GUS.
 10. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 1,00 wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa
  o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
  W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, pracownikami żłobków, pracownikami innych działów.
 3. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 4. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Zespołu przy ul. Belgijskiej 4. Stanowisko jest niedostosowane do osób
  z niepełnosprawnością ruchową oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne: 1.       Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;

2.       Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;

3.       Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa na tle seksualnym;

4.       Nieposzlakowana opinia;

5.       Wykształcenie – minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego lub studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy i podobnych;

6.       Doświadczenie zawodowe – staż pracy: – na stanowisko podinspektora co najmniej 2 – letni staż pracy, w tym 1 rok w obszarze kadr, na stanowisko specjalisty 2 – letni staż pracy, w tym 1 rok w obszarze kadr, na stanowisko inspektora 3 – letni staż pracy, w tym 1 rok w obszarze kadr, na stanowisko starszego inspektora 3 – letni staż pracy, w tym 2 lata w obszarze kadr, na stanowisko starszego specjalisty 3 – letni staż pracy, w tym 3 lata w obszarze kadr.

7.       Znajomość aktów prawnych:

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240.);

·         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204) z późn. zm.;

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902);

·         Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817);

·         Statut Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy (dostępny na stronie www.zlobki.waw.pl).

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14);

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2023 r., poz. 937);

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 912).

8.       Umiejętności praktyczne:

·         Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

·         Znajomość zasad i technik prowadzenia spraw kadrowych.

 

Dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Umiejętności szczególne:

·         Nie wymagane.

2.       Kompetencje:

·         Identyfikacja z Zespołem Żłobków;

·         Komunikatywność i współpraca;

·         Orientacja na klienta;

·         Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;

·         Sumienność;

·         Planowanie i organizacja pracy;

·         Nastawienie na rozwój;

·         Analizowanie;

·         Terminowość i zarządzanie czasem.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 4. oświadczenie kandydata dla celów zatrudnienia w żłobku – w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika żłobka (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 6. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty
w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania

dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia tj. CV, list motywacyjny, świadectwo/dyplom ukończenia szkoły oraz dokumenty potwierdzające staż pracy, wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce „Praca” – “Oferty pracy”.

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Zespół Żłobków m.st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy ul. Belgijskiej 4 pok. 14 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Termin:

 

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

5 czerwca 2023 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., podaje następujące informację:

 1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa tel. (22) 277 52 00, email: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 277 52 21, email abernacka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do celu związanego z rekrutacją na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., art. 221 §1 Kodeksu pracy.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą administratora kategorią archiwalną.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku nie podania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

Formularz zgłoszeniowy - Aplikacja na stanowisko

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.


  Załącz do 3 plików (maksymalny rozmiar to 8MB (8388608 bajtów; dozwolone formaty .docx, .doc, .pdf, .jpg, .png)


  Scroll to Top
  Skip to content