Praca

Rekrutacja na stanowisko – Opiekunka dziecięca w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

 1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  • pedagoga społeczno-wychowawczego,
  • pedagoga wczesnej edukacji,
  • terapeuty pedagogicznego.
   lub
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca,
  • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
  • psychologia wychowawcza.
   lub
 3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 6. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków:

 1. Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 5. Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
 6. Tworzenie i realizacja programu adaptacji.
 7. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
 8. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 9. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 11. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 12. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 13. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 14. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 15. Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 17. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 18. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 19. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie od 2 770 zł do 2 870 zł. (w zależności od wykształcenia i kwalifikacji)
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%)
 • dodatek motywacyjny (około 10% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Początkujący pracownik może zarobić na początku ok. 3 100 zł brutto, tj. 2 200 zł do ręki.

Doświadczony pracownik może zarobić na początku ok. 3 600 zł brutto, tj. 2 600 do ręki.

Formularz zgłoszeniowy - Aplikacja na stanowisko

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Załącz do 3 plików (maksymalny rozmiar to 8MB (8388608 bajtów; dozwolone formaty .docx, .doc, .pdf, .jpg, .png)


Przejdź do treści