Program Chronimy Dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2010 r. koordynuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych. 

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

logo programu chronimy dzieci

Od najmłodszych lat dzieci spędzają czas w różnych placówkach – opiekuńczych, edukacyjnych czy rozwijających ich zainteresowania. W żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach czy klubach dzieci nie tylko bawią się i uczą, ale także poznają otaczający je świat oraz wchodzą w pierwsze interakcje społeczne, wykraczające kontakty z rodziną.
Na pracownikach tych placówek spoczywa szczególna odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Placówka powinna podejmować szereg działań – profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych, by chronić dzieci przed krzywdzeniem.

Systemowe działania placówki podejmowane na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, powinny być kompleksowe i adresowane zarówno do dzieci, jak również do osób dorosłych – pracowników oraz rodziców i opiekunów dzieci.

Każde dziecko powinno w placówce dowiedzieć, jak unikać zagrożeń przemocą, a także, do kogo może zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji. Opiekunowie dzieci powinni mieć w placówce możliwość podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz dostęp do informacji o ofercie wsparcia, gdy dziecko doświadczy przemocy.
Pracownicy instytucji mających kontakt z dziećmi powinni być szczególnie wyczuleni na symptomy krzywdzenia dzieci, a także mieć wiedzę na temat  właściwego  reagowania w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone – zarówno w środowisku domowym, , jak i podczas pobytu w placówce, gdy sprawcami są rówieśnicy lub członkowie personelu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w latach 2010 – 2017 realizowała program Chronimy Dzieci, który od roku 2018 stał się częścią Programu Standardy Ochrony Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Scroll to Top
Skip to content