Zasady rekrutacji do publicznego punktu opiekuna dziennego

UWAGA!

Od 24 stycznia 2020 r. we wniosku o przyjęcie dziecka do warszawskiej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Systemie elektronicznej rekrutacji można mieć złożyć wyłącznie jeden wniosek dla dziecka.

We wniosku tym mogą Państwo wybrać zarówno żłobki m.st. Warszawy, publiczne punkty dziennego opiekuna jak i placówki (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun) otrzymujące dofinansowanie w ramach realizacji zadania publicznego z m.st. Warszawy. 

Kolejki do wybranych we wniosku placówek są niezależne, a wybory placówek równorzędne. Dziecko może zostać zakwalifikowane do każdej z placówek wybranych przez Państwa w Systemie rekrutacyjnym.

Dzienny opiekun jest to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m.st. Warszawie oraz szczepiących dzieci (bądź dzieci, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione).

Do publicznych punktów dziennego opiekuna przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

W m.st. Warszawie mamy 27 publicznych punktów dziennego opiekuna w 17 lokalizacjach. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem:

WYKAZ LOKALI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DZIENNEGO OPIEKUNA

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się, mieszaną wiekowo grupę liczącą nie więcej niż 5-ro dzieci w różnym wieku. Dopuszcza się utworzenie grupy liczącej 8-ro dzieci po uzyskaniu zgody wszystkich rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z usług dziennego opiekuna w danym punkcie.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Z uwagi na specyfikę publicznych punktów dziennego opiekuna zapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacyjnym punktu:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTÓW  DZIENNEGO OPIEKUNA

Zapisy do punktów dziennego opiekuna

Rekrutacja do publicznych punktów dziennego opiekuna prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rejestracji wniosków i wspomagania zapisu, zwanego dalej Systemem dostępnym na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek

Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie https://zlobki.waw.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-zlobkow/

Od 24 stycznia 2020 r. obowiązuje jeden wspólny regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek niepublicznych z dofinansowaniem.

Rodzice (opiekunowie prawni) z mocy ustawy umocowani zostali do udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki. Pomoc  ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z dziennymi opiekunami.

Z doświadczenia życiowego wynika, że nie zawsze mimo zadeklarowanego współdziałania rodzic będzie mógł współpracować z dziennym opiekunem. Dla bezpieczeństwa i konieczności spełnienia usługi w sposób zgodny z ustawą, w warunkach takich jak domowe, przyjaznych dla dziecka, niezbędne jest przygotowanie wolontariuszy.

Pozyskanie osoby (wolontariusza), która posiada niezbędne ustawowo określone kwalifikacje zawodowe (art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), i zawrze stosowne porozumienie z m.st. Warszawa – Zespołem Żłobków, jest zadaniem rodziców.

Dzienny opiekun powinien bowiem świadczyć usługi opiekuńcze dla  5-ciorga dzieci, a za zgodą wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do punktu dziennego opiekuna 8-giem dzieci,  przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz). Sprawowanie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna wymagać będzie świadczenia pomocy przez rodzica lub wskazanego przez tego rodzica wolontariusza co najmniej 8 godzin w czasie tygodnia.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki.

Szczególną wagę przywiązuje się do właściwej współpracy dziennego opiekuna i rodziców.
Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom (wskazanym przez rodziców wolontariuszom).

od 2 do 15 stycznia każdego roku – potwierdzenie on-line, że nadal oczekujesz na miejsce w żłobku, gdy tego nie zrobisz wniosek zostanie usunięty z listy oczekujących we wszystkich wcześniej wybranych placówkach.

Scroll to Top
Skip to content