Zasady rekrutacji do publicznego punktu opiekuna dziennego

UWAGA! Poniższe zasady nie dotyczą placówek dofinansowanych.

Jest to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m. st. Warszawa, pracujących w różnych formach zatrudnienia i płacących tu podatki, którzy wychowują dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, w tym również aktywnie poszukujących pracy zawodowej i mających szanse na jej podjęcie.

W punktach dziennego opiekuna m. st. Warszawy organizowana jest opieka dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3

WYKAZ LOKALI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DZIENNEGO OPIEKUNA

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się, mieszaną wiekowo grupę liczącą nie więcej niż 5-ro dzieci w różnym wieku. Dopuszcza się utworzenie grupy liczącej 8-ro dzieci po uzyskaniu zgody wszystkich rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z usług dziennego opiekuna w danym punkcie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTÓW D DZIENNEGO OPIEKUNA

Zapisy do punktów dziennego opiekuna

Rekrutacja do punktów dziennego opiekuna prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rejestracji wniosków i wspomagania zapisu, zwanego dalej Systemem – Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji:

DZIENNY OPIEKUN – REGULAMIN REKRUTACJI

DZIENNY OPIEKUN – HARMONOGRAM REKRUTACJI

W przypadku kiedy oczekują Państwo na miejsce w publicznym punkcie dziennego opiekuna i nie rejestrowali Państwo wcześniej dziecka do żłobka publicznego lub placówki niepublicznej (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) należy złożyć nowy wniosek. 

Rodzice (opiekunowie prawni) z mocy ustawy umocowani zostali do udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki. Pomoc  ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z dziennymi opiekunami.

Z doświadczenia życiowego wynika, że nie zawsze mimo zadeklarowanego współdziałania rodzic będzie mógł współpracować z dziennym opiekunem. Dla bezpieczeństwa i konieczności spełnienia usługi w sposób zgodny z ustawą, w warunkach takich jak domowe, przyjaznych dla dziecka, niezbędne jest przygotowanie wolontariuszy.

Pozyskanie osoby (wolontariusza), która posiada niezbędne ustawowo określone kwalifikacje zawodowe (art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), i zawrze stosowne porozumienie z m.st. Warszawa – Zespołem Żłobków, jest zadaniem rodziców.

Dzienny opiekun powinien bowiem świadczyć usługi opiekuńcze dla  5-ciorga dzieci, a za zgodą wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do punktu dziennego opiekuna 8-giem dzieci,  przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz). Sprawowanie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna wymagać będzie świadczenia pomocy przez rodzica lub wskazanego przez tego rodzica wolontariusza co najmniej 8 godzin w czasie tygodnia.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki.

Szczególną wagę przywiązuje się do właściwej współpracy dziennego opiekuna i rodziców.
Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom (wskazanym przez rodziców wolontariuszom).

od 2 do 15 stycznia każdego roku – potwierdzenie on-line, że nadal oczekujesz na miejsce w żłobku, gdy tego nie zrobisz wniosek zostanie usunięty z listy oczekujących we wszystkich wcześniej wybranych placówkach.