Logopeda w żłobku integracyjnym

Wymagania kwalifikacyjna

O stanowisko logopedy w żłobku integracyjnym ubiegać się może osoba legitymujaca się wykształceniem wyższym o specjalności logopedycznej. Preferowane posiadanie Certyfikatu zawodowego logopedy wydanego przez Polski Związek Logopedów.

Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku logopedy z małymi dziećmi.

Od kandydata na stanowisko logopedy wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 4. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 5. obcycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie profilaktyki logopedycznej.
 2. Sprawdzanie budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych, sposobu połykania śliny, sposobu jedzenia.
 3. Badanie artykulacji u dzieci mówiących.
 4. Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi , u których stwierdzono ryzyko wad wymowy.
 5. Kierowanie dzieci, u których stwierdzono poważne zaburzenia komunikacji oraz uszkodzenia słuchu do odpowiednich placówek.
 6. Współpraca z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji.
 7. Współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.
 8. Współpraca z rodzicami:
  • rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej;
  • prowadzenie poradnictwa logopedycznego;
  • konsultacje logopedyczne, w trakcie których demonstrowane są proste ćwiczenia logopedyczne do wykonywania w domu.
 9. Udzielanie konsultacji innym pracownikom Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 10. Logopeda w zakresie prowadzonych działań współpracuje z innymi logopedami i psychologami zatrudnionymi w Zespole Żłobków m.st. Warszawy oraz z pracownikami do spraw nadzoru merytorycznego żłobków.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie 3 160 zł brutto;
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%);
 • dodatek motywacyjny (około 15% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Początkujący pracownik może zarobić na początku ok. 3 600 zł brutto, tj. 2 580 zł do ręki.
Doświadczony pracownik może zarobić na początku ok. 3 900 zł brutto, tj. 2 780 do ręki.