Psycholog w żłobku

Wymagania kwalifikacyjna

O stanowisko psychologa w żłobku ubiegać się może osoba legitymujaca się wykształceniem wyższym na kierunku psychologia, preferowana specjalizacja:

 1. psychologia kliniczna;
 2. psychologia wychowawcza;
 3. psychologia dziecka;
 4. psychoterapia.

Od kandydata na stanowisko psychologa wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 4. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 5. obycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków

 1. Obserwacje psychologiczne, mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej;
 2. Wykonywanie bilansu rozwoju psychomotorycznego oraz emocjonalnego dzieci;
 3. Dobór odpowiednich właściwych form i metod wychowawczych;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych stymulujących rozwój dziecka;
 5. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi;
 6. Prowadzenie zajęć rozwijających motorykę małą, mowę, kontakt społeczny;
 7. Realizowanie zajęć kształcących zmysły dotyku, węchu, słuchu;
 8. Zwracanie szczególnej uwagi na atmosferę stwarzaną w grupie i podmiotowe podejście do wychowanków żłobka;
 9. Kierowanie dzieci wymagających specjalistycznej opieki do odpowiednich placówek: Ośrodka Wczesnej Interwencji , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w danym rejonie, poradni neurologicznej, poradni audiologicznej, okulistycznej;
 10. Współpraca z kierownikiem żłobka w zakresie:
  • prowadzonej przez placówkę całości pracy opiekuńczo-wychowawczej;
  • dbałość o dobrą atmosferę i kulturę pracy w placówce;
  • kontaktów z rodzicami;
  • planowania zakupów pomocy do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach przyznanej placówce kwoty;
 11. Współpraca z personelem w zakresie:
  • tworzenia i realizacji planów opiekuńczo- wychowawczych poszczególnych grup żłobkowych – zwłaszcza tworzenie odpowiednich warunków indywidualnych dla dziecka w okresie adaptacyjnym;
  • systematyczne hospitowanie i opiniowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej;
  • pomoc w urządzaniu i wyposażaniu sal dziecięcych i ogrodu w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych m.in. konsultacje w sprawie doboru, użytkowania i uzupełniania w/w sprzętu;
  • prowadzenie szkoleń seminaryjno- warsztatowych oraz prezentowanie nowych form i metod pracy;
  • prowadzenie konsultacji terapeutycznych dla personelu;
  • zapoznawanie pracowników żłobka z fachową literaturą psychologiczno-pedagogiczną oraz inspirowanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami;
  • szkolenie personelu (opiekunek, pielęgniarek grupowych) w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci;
  • udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej oraz ich przenoszeniu do innej grupy.
 12. Współpraca z rodzicami:
  • konsultacje indywidualne, w tym na temat adaptacji dziecka w żłobku – przed przyjściem dziecka do żłobka lub w trakcie okresu adaptacji;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • organizowanie i prowadzenie terapii podtrzymującej;
  • organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych;
  • propagowanie fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzenie „Kącika Psychologa”, w tym zapoznawanie z problematyką psychologiczno-wychowawczą oraz inspirowanie do indywidualnych przemyśleń w ramach proponowanych tematów.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Psycholog w w żłobku, z wyjątkiem żłobków integracyjnych zatrudniany jest w niepełnym wymiarze etatu (od 0,4 do 0,8 w zależności od ilości dzieci w placówce). Jest możliwość pracy w więcej niż jednym żłobku w celu posiadania pełnego etatu lub uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie w innych placówkach edukacyjnych lub wychowawczych.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie 3 160 zł brutto;
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%);
 • dodatek motywacyjny (około 15% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Początkujący pracownik może zarobić na początku ok. 3 600 zł brutto, tj. 2 580 zł do ręki.

Doświadczony pracownik może zarobić na początku ok. 3 900 zł brutto, tj. 2 780 do ręki.