Aktualności - Żłobek 46 | Żłobek nr 46

Ograniczenie funkcjonowania placówki – informacje

Informujemy, iż decyzją Rządu działalność żłobka została ograniczona w dniach 29.03-9.04.2021r.

Świadczymy opiekę dla dzieci rodziców pracujących w grupach uprzywilejowanych

tj. pracujących  w :

– podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizujących  zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego

– realizujących  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

–  w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych

– wykonują działania ratownicze,

–  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

–  w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

Jeżeli ktoś za Państwa potrzebuje opieki dla dziecka i jest w zatrudniony w wyżej wymienionych grupach prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres   :   zlobek46@zlobki.waw.pl

 

 

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content