Aktualnosci - Żłobek 6 | Żłobek nr 6

Potwierdzenie woli zapisu

Potwierdzenia woli zapisu prowadzone są w formie mailowej. Prosimy kierować maila na adres zlobek6@zlobki.waw.pl o następującej treści ‘Potwierdzam wolę zapisu dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) do żłobka nr (proszę podać numer).

Poniżej informacja dotycząca dokumentów, które muszą Państwo dostarczyć do weryfikacji zgodnie z liczbą punktów jakie uzyskało dziecko. Na weryfikację umawiają się Państwo telefonicznie.

Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców i dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, na terenie m.st. Warszawy:
– pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego,
– umowa najmu mieszkania,
– umowa z deweloperem.

Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaczepione:
– książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień.

Powyższe dwa dokumenty są traktowane jako WARUNEK, jeśli nie dostarczą Państwo któregoś z nich dalsze kryteria nie będą rozpatrywane, a wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka zostanie anulowany.

Rodzaj dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria:
1. Dokumenty potwierdzające odprowadzanie przez rodziców podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy:
– pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
– ZAP 3.

2. Dokumenty potwierdzające:
a, b, c, d) zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym, lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze, prowadzenie gospodarstwa rolniczego
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i nie przebywaniu na urlopie wychowawczym,
– zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
— wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego,
– zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
h) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
i) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji lub edukacji:
– zaświadczenie o świadczeniu pielęgnacyjnym przysługującym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności:
– orzeczenie o niepełnosprawności;
– zaświadczenie o specjalnych potrzebach rozwojowych z PPP, od neurologa, psychologa, psychiatry, logopedy/neurologopedy, rehabilitanta/fizjoterapeuty, terapeuty SI (jeśli dziecko jest w terapii, posiada diagnozę SI, a termin wizyty u prowadzącego psychologa/psychiatry jest odległy), audiologa /foniatry
w przypadku oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

4. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo w określonym wieku, w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka:
– akt urodzenia rodzeństwa;

5. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością:
– orzeczenie o niepełnosprawności.

6. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia:
– akty urodzenia rodzeństwa;
– karta dużej rodziny.

7. Potwierdzenie, że dziecko zamieszkuje w dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek wybrany przez rodzica:
– adres zamieszkania w spisie ulic Dzielnicy.

8. Potwierdzanie samotnego rodzicielstwa:
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
– akt zgonu
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny;
– wyrok Sądu Rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;
– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

Przewiń do góry
Przejdź do treści