Aktualności - Żłobek 55 | Żłobek nr 55

Ogłoszenie – nabór kandydatów na stanowisko opiekunki

 Żłobek nr 55  , przy ul Fiszera 28 (Rembertów) poszukuje kandydata na stanowisko opiekunki dziecięcej  

 

Wymagania kwalifikacyjne 

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba: 

 1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:  
 • pielęgniarki, 
 • położnej, 
 • opiekunki dziecięcej, 
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego, 
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, 
 • pedagoga społeczno-wychowawczego, 
 • pedagoga wczesnej edukacji, 
 • terapeuty pedagogicznego
  lub 
 1. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:  
 • wczesne wspomaganie rozwoju, 
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, 
 • edukacja prorozwojowa, 
 • pedagogika małego dziecka, 
 • psychologia dziecięca, 
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, 
 • psychologia wychowawcza.
  lub 
 1. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:  
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 
 • średnie lub średnie branżowe oraz:  
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub 
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto: 

 1. pełnoletności; 
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 
 1. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych; 
 1. niekaralności za przestępstwa umyślne; 
 1. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym; 
 1. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku. 

Warunki zatrudnienia  

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • Przyjazna atmosfera w pracy,
 • Wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • Możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wczasów, karnety sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

 

Osoby zainteresowane proszę o : 

 1. przesłanie na adres zlobek55@zlobki.waw.pl   CV  ( z formułą wyrażającą  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)  
 1. lub kontakt telefoniczny tel. 511 759 672 w godz. 7.00-15.00 
Scroll to Top
Skip to content