Aktualności - Żłobek 27 | Żłobek nr 27

Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny

Program

opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny

w Żłobku nr 27 w Warszawie

od 01.09.2022 do 31.08.2023

 

 

 

Program  opracowany został w oparciu o:

∙ ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

∙ wnioski i propozycje opiekunów grup,

∙ diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,

∙ oczekiwania rodziców wobec żłobka wyrażone w bezpośrednich rozmowach,

∙ analizę raportów z badań ankietowych dotyczących opinii na temat warszawskich żłobków zamieszczonych na stronie https://zlobki.waw.pl/o-   nas/badanie-opinii/

∙ treści zawarte w misji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Za realizację programu odpowiedzialny jest kierownik Żłobka nr 27 oraz wszyscy pracownicy placówki, ze szczególnym uwzględnieniem pań opiekunek i pani pielęgniarki.

l.p. zadanie metody realizacji cel termin
 

1.

 

Adaptacja dziecka w żłobku

 

– obserwacja dzieci w czasie zajęć i zabaw,

– zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń w żłobku i ze

żłobkowym placem zabaw,

– prowadzenie dla dzieci zabaw integracyjnych w salach i w ogrodzie,

– stworzenie dzieciom możliwości do nawiązywania bliskich

kontaktów z rówieśnikami i personelem żłobka,

– stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku,

– rozmowy z rodzicami na temat dzieci i ich indywidualnych potrzeb,

– założenie dzieciom kart pielęgnacyjnych, uszczegółowienie

informacji w nich zawartych,

 

– poznanie dzieci i

nawiązanie z nimi

pozytywnych relacji

– zaaklimatyzowanie się

dzieci w żłobku.

 

IX – X 2022

 

2.

 

Współpraca z rodzicami

 

– rozmowy kierownika  z rodzicami podczas weryfikacji

dokumentów, uzyskanie podstawowych informacji o dziecku,

poznanie oczekiwań rodziców wobec placówki,

– regularne rozmowy z panią pielęgniarką i paniami opiekunkami n.t.

rozwoju i postępów dzieci,

– regularny mailowy kontakt z rodzicami celem przekazywania im

niezbędnych informacji n.t. funkcjonowania placówki,

– udostępnienie rodzicom aplikacji „Warszawskie Żłobki”  celem

ułatwienia im kontaktu z paniami opiekunkami z grupy ich dziecka

 

 

– nawiązanie pozytywnych

relacji z  rodzicami

– zachęcenie rodziców do

współpracy  z personelem

żłobka dla dobra dzieci

 

od momentu weryfikacji dokumentów przez cały rok

 

3.

 

Rozwój emocjonalny

 

– nawiązywanie przez dzieci bliskich relacji z paniami opiekunkami i

rówieśnikami

– nauka i utrwalanie używania form grzecznościowych (proszę,

przepraszam, dziękuję), witanie się i żegnania (machanie rączką,

mówienie pa pa)

 

– stworzenie przyjaznej,

spokojnej atmosfery

poprzez bliski kontakt

pań opiekunek z dziećmi,

– budowanie u dzieci

poczucia bezpieczeństwa,

 

przez cały rok

 

4

 

Rozwój społeczny

 

– nauka funkcjonowania w grupie rówieśniczej i nauka uczestnictwa

we wspólnej zabawie,

– nauka zasad bezpiecznej zabawy,

– kształtowanie  odpowiedniego wzorca zachowania i właściwych

nawyków kulturalno – grzecznościowych,

– kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
– pomoc dzieciom w  sytuacjach konfliktowych

 

 

– zachęcanie do

nawiązywania kontaktów z

rówieśnikami,

– uspołecznianie dzieci,

– kształtowanie  przyjętych

norm społecznych

 

 

 

przez cały rok

 

5

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych

 

– kształtowanie nawyku częstego mycia rąk

– nauka samodzielnego ubierania i rozbierania się,

– wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu w

czasie zabawy i po skończonej zabawie,

– nauka samodzielności podczas spożywania posiłków i picia

napojów,

– utrwalanie właściwego zachowania podczas spożywania posiłków

– zachęcanie dzieci do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych

– nauka samodzielnego korzystania z nocników i sedesów

 

– kształtowanie sprawności

samoobsługowych

– kształtowanie

samodzielności przy

wykonywaniu czynności

higienicznych

 

przez cały rok

 

6.

 

Kształtowanie i rozwijanie

sprawności ruchowej

 

– rozwijanie różnorodnych form ruchu na sali i w ogrodzie

– nauka i doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.

– prowadzenie zabaw ruchowych i zabaw naśladowczych przy

muzyce,

– ćwiczenia relaksacyjne,

– kształtowanie prawidłowej sylwetki poprzez  zwracanie uwagi na

odpowiednią postawę podczas siedzenia

– rozwijanie małej motoryki przez organizowanie dzieciom zajęć

manualnych (rysowanie, ugniatanie, malowanie palcami,

przyklejanie)

 

– rozwój ogólnej sprawności,

– rozwój małej i dużej

motoryki

– rozwijanie aktywności

fizycznej

– eliminowanie wad postawy

 

 

przez cały rok

 

7.

 

Rozwijanie sensomotoryki

 

– zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne,

– szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych

– zabawy polegające na przekładaniu, wyjmowaniu, przenoszeniu,

wrzucaniu, segregowaniu, itp.,

– zabawy z wykorzystaniem ramek i planszy z fakturami,

– zabawy w kącikach tematycznych,

– ćwiczenia z użyciem tablic i konstrukcji manipulacyjnych

– zabawy w nawlekanie, dopasowywanie, rozpoznawanie dotykiem,

 

– kształtowanie koordynacji

wzrokowo-ruchowej,

 

przez cały rok

 

8.

 

Rozwijanie mowy i myślenia

 

– prowadzenie zajęć edukacyjnych,

– zabawy rozwijające mowę i myślenie

– czytanie dzieciom krótkich bajek i wierszyków.

– wzbogacanie słownika dziecięcego poprzez prezentowanie im

różnych ilustracji i przedmiotów

– ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe,

– zabawy dźwiękonaśladowcze,

– ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,

– słuchanie bajek i piosenek,

– zwracanie uwagi na poprawną wymowę,

– zachęcanie do budowania prostych zdań

 

– kształtowanie poprawnej

mowy dzieci,

– usprawnianie narządów

artykulacyjnych,

– wspieranie procesów

myślenia i koncentracji.

 

przez cały rok

 

9.

 

Odkrywanie i rozwijanie zdolności muzycznych  

 

– prowadzenie zajęć muzycznych,

– wprowadzanie i codzienne doskonalenie znajomości piosenek

tematycznych i okolicznościowych,

– zajęcia rytmiczne (maszerowanie w rytm muzyki, powtarzanie

rytmu poprzez wystukiwanie, wyklaskiwanie,

– zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (prezentacje

instrumentów, zabawy z instrumentami, próby gry na

instrumentach,
– zajęcia relaksacyjno-wyciszające przy muzyce klasycznej,

– słuchanie kołysanek przed snem

 

 

– rozwijanie uzdolnień

muzycznych, słuchu,

poczucia rytmu, pamięci i

wyobraźni muzycznej,

– rozwijanie zainteresowań

muzyczno-tanecznych,

– kształtowanie koordynacji

ruchowej,

– budowanie radosnego

nastroju.

 

przez cały rok

 

10.

 

Uroczystości i imprezy okolicznościowe

 

– przygotowywanie występów dla rodziców i dziadków  z okazji

Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca,

zakończenia roku szkolnego  dla grupy trzylatków, itd.

(z powodu ograniczeń związanych z pandemią rodzice i dziadkowie nie są czasowo zapraszani na w/w występy. Za zgodą rodziców i opiekunów dzieci powyższe uroczystości są nagrywane przez panie opiekunki, a następnie udostępniane rodzicom)

– uroczyste obchody Dnia Misia, pierwszego dnia wiosny, początku

jesieni, itp.,

– uczestnictwo w balu karnawałowym

 

 

– nauka wspólnej zabawy,

– nauka zgodnej współpracy

w grupie,

– czerpanie radości ze

wspólnej zabawy,

– budowanie poczucia własnej

wartości

 

Scroll to Top
Skip to content