Aktualności - Żłobek 37 | Żłobek nr 37

Prezent dla małego dziecka

Prezent dla małego dziecka
Dziecko chce być aktywne, chce poznawać otaczający je świat, przekształcać go, eksperymentować, gromadząc przy okazji indywidualne doświadczenia
– jednym słowem: chce się bawić. Zainteresowania i gusta dzieci zmieniają się z dnia na dzień, dlatego dużą trudnością jest znalezienie
i kupno odpowiedniej zabawki.

Lilianna Kędzierska
nauczyciel, ekspert firmy Nowa Szkoła

 

Zabawki rozwijają zmysły, niektóre  zmysły uczą kolorów, kształtów, jeszcze inne pobudzają wyobraźnię czy wspomaga ją rozwój ruchowy dziecka.
Ba da nia wska zu ją, że są za baw ki,
któ re wpły wa ją na roz wój dziec ka
szyb ciej, in ne zaś wol niej. Za baw ka
nie mu si być dro ga ani też fi r mo wa,
aby mog ła w od po wie dni spo sób eduko wać dziec ko.
Na uwa gę za słu gu ją za baw ki dydak ty czne, któ re wpły wa ją na roz wój
pa mięci, uwa gi i myśle nia (po przez
do ko ny wa nie ta kich ope ra cji, jak:
po ró wny wa nie, wnios ko wa nie itp.),
roz sze rza ją za kres wia do mo ści oraz
przy czy nia ją się do roz wo ju mo wy.
Wśród za ba wek wy ko rzy sty wa nych
do za baw dy dak ty cznych ja ko pierwsze wy różnić na le ży te, za po mo cą
któ rych można wpły wać na roz wój
po jęć, za sób sło wni ctwa, in spi ro wać
i kształto wać spo sób wy po wie dzi dziecka. Po moc ne tu będą książe czki, któ re
jak każda za baw ka, mu szą być do stoso wa ne do wie ku dziec ka.
Du żym za in te re so wa niem wśród
dzie ci cie szą się kloc ki różnych rozmia rów, dre wnia ne bądź z pla sti ku,
któ re nie tyl ko roz wi ja ją wy ob raźnię,
ale po zwa la ją two rzyć in dy wi dual ne
kon struk cje po przez sze re go wa nie i budo wa nie. Go dne po le ce nia są różne
sor te ry z kloc ka mi w kształcie brył geome try cznych, któ re wkła da się do pojem ni czka po przez pa su jące kształtem
ot wo ry. Cie ka wym po mys łem oka żą
się la bi ryn ty ma ni pu la cyj ne o różnym
stop niu trud no ści, roz wi ja jące wy ob raźnię, ko or dy na cję wzro ko wo-ru cho wą
i uspra wnia jące mo to ry kę rąk. Spo ra
gru pa dzie ci lu bi za ba wę uk ła dan ka mi
oraz puz zla mi, któ re swo ją ko lo ry sty ką
i te ma ty ką za chęca ją do za ba wy.
Wraz z wie kiem dziec ka rośnie je go
za in te re so wa nie śro do wis kiem, w którym prze by wa. Za ba wy zmie nia ją
swój cha rak ter od pro stych po co raz
bar dziej skom pli ko wa ne. Oczy wi ście,
dzie ci roz wi ja ją się w swoim tem pie
i nie każde mu dziec ku przy pa dnie
do gu stu za ba wa puz zla mi czy odpy cha nie się na jeździ ku, dla te go nie
ob da ro wuj ma łe go dziec ka kil ko ma
za baw ka mi je dno cześnie. Zbyt du ża
li czba za ba wek w po ko ju ma lu cha sprawia, że prze sta je się ni mi in te re so wać,
gdyż ma pro blem z wy bo rem jed nej,
naj bar dziej od po wie dniej.
Do prze glądu za ba wek pod kątem
ich fun kcji kształcącej i wy cho wu jącej
w aspek cie ty po lo gii za baw można
przy to czyć uwa gi M. Du nin-Wąso wicz
na ten te mat. Uwa ża ona, że za baw ka
po win na: kształcić spra wno ści ru chowe i umys ło we ba wiące go się dziec ka
i wzbo ga cać je go ży cie emo cjo nal ne,
przy go to wu jąc do czyn ne go udzia łu
w ży ciu spo łe cznym; roz wi jać wy obraźnię i twór czą ini cja ty wę, kształcąc
przy szłych ar ty stów, ak ty wnych od biorców sztu ki, ba da czy i ra cjo na li za to rów;
wy ra biać w dziec ku sa mo dziel ność, wytrwa łość przy rea li zo wa niu pod jętych
za dań, wzmac niać je go mo ty wa cję,
uczyć współdzia ła nia w ze spo le i zachęcać do prze zwy cięża nia trud no ści,
przy go to wu jąc do „do brej pra cy”.
Do bra za ba wa – ta ka, któ ra op rócz
spra wia nia ra do ści je dno cześnie uczy
i roz wi ja – jest po trzeb na dziec ku jak
je dze nie, ub ra nie czy sen. Bar dzo ważnym wa run kiem do brej i uda nej za ba wy
są od po wie dnie za baw ki – do bra ne
do wie ku, możli wo ści i za in te re so wań
dziec ka: ła dne, ko lo ro we, este ty czne,
po bu dza jące ini cja ty wę, po mys

Scroll to Top
Skip to content