Aktualności - Żłobek 66 | Żłobek nr 66

Praca w Żłobku nr 66- dołącz do naszego zespołu:)

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki naszym podopiecznym, dbanie o ich prawidłowy rozwój  – Żłobek nr 66 poszukuje wykwalifikowanych pracowników w grupach zawodowych:

 1. Opiekunka dziecięca;
 2. Psycholog;

Praca w żłobku dedykowana jest w pierwszej kolejności tym, którzy kochają dzieci, spełniają się zawodowo przy codziennej opiece nad nimi i cieszą się z każdym kolejnym etapem ich rozwoju.

Wymagania kwalifikacyjne

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

 1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  • pedagoga społeczno-wychowawczego,
  • pedagoga wczesnej edukacji,
  • terapeuty pedagogicznego.
   lub
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca,
  • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
  • psychologia wychowawcza.
   lub
 3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 6. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków:

 1. Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 5. Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
 6. Tworzenie i realizacja programu adaptacji.
 7. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
 8. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 9. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 11. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 12. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 13. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 14. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 15. Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 17. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 18. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 19. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka
 • nagroda jubileuszowa po osiągnięciu 20 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie od 3010 zł do 3 070 zł. (w zależności od wykształcenia i kwalifikacji)
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%)
 • dodatek motywacyjny (do 60% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

 

 

Od kandydata na stanowisko psychologa oczekuje się:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

Zakres obowiązków:

Do podstawowych obowiązków psychologa należy:

 1. Objęcie opieką psychologiczną dzieci przebywających w żłobkach.
 2. Nadzór nad realizacją opieki, programu dydaktyczno – wychowawczego oraz nad optymalnym wykorzystaniem warunków istniejących w żłobku dla prawidłowego rozwoju dzieci.
 3. Znajomość zasad i metod pracy stosowanych w żłobku.
 4. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 5. Kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, realizacja misji i wizji Zespołu oraz standardów opieki w żłobku, a także zgłaszanie wniosków w tym zakresie.
 8. Rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
 9. Wykonywanie innych poleceń przełożonego koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ponadto, do obowiązków psychologa należy w szczególności:

W zakresie zadań z zakresu działalności podstawowej psycholog obejmuje opieką psychologiczno – wychowawczą dzieci przebywające w żłobkach poprzez:

 1. Obserwacje psychologiczne, mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej;
 2. Dobór odpowiednich właściwych form i metod wychowawczych;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
 4. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć  dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi;
 5. Prowadzenie zajęć rozwijających motorykę małą, mowę, kontakt społeczny;
 6. Zwracanie szczególnej uwagi na atmosferę stwarzaną w grupie i podmiotowe podejście do wychowanków żłobka;
 7. Współpraca z kierownikiem żłobka w zakresie prowadzonej przez placówkę całości pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 8. Dbałość o dobrą atmosferę i kulturę pracy w placówce;
 9. Kontaktów z rodzicami;
 10. Planowanie zakupów pomocy do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach przyznanej placówce kwoty;

Współpraca z personelem w zakresie:

Tworzenia i realizacji planów opiekuńczo-wychowawczych poszczególnych grup żłobkowych.

 1. Otaczanie szczególna opieką dzieci w okresie adaptacji.
 2. Systematyczne hospitowanie i opiniowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 3. Pomoc w urządzaniu i wyposażaniu sal dziecięcych i ogrodu w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych m.in. -konsultacje w sprawie doboru, użytkowania i uzupełniania w/w sprzętu;
 4. Zapoznawanie pracowników żłobka z fachową literaturą psychologiczno-pedagogiczną oraz inspirowanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 5. Prowadzenie spotkań szkoleniowych z personelem opiekuńczym w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci;
 6. Udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej oraz ich przenoszeniu do innej grupy;

Współpraca z rodzicami w zakresie:

 1. Konsultacje indywidualne, w tym na temat adaptacji dziecka w żłobku- przed przyjściem dziecka do żłobka i w trakcie okresu adaptacji;
 2. Poradnictwo psychologiczne;
 3. W miarę potrzeb organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych;
 4. Propagowanie fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej;
 5. Prowadzenie „Kącika Psychologa”:

Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z zajmowanym stanowiskiem

Psycholodzy w zakresie prowadzonych działań współpracują z innymi psychologami zatrudnionymi w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, Kierownikiem żłobka oraz Kierownika Działu Rozwoju Opieki i Jakości Wsparcia.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia:

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

– zatrudnienie w wymiarze pełnego lub pół etatu na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
– wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
– wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
– rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
– możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagrody jubileuszowe                                                                                                                                       – dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%)
– dodatek motywacyjny (w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu).

Kontakt w sprawie pracy Aleksandra Acalska- Majewska tel 885 233 475 lub e-mail: amajewska@zlobki.waw.pl
Przewiń do góry
Przejdź do treści