UE Przyjazny żłobek

Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Żłobki na start - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 

Tytuł projektu: Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Wartość całkowita projektu: 7 297 527,67 PLN 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 836 107,89 PLN 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” 

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 

Działanie: 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 

Poddziałanie: 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” 

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.11.2019  

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy 

 

Celem głównym projektu jest ułatwienie 250 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez zapewnienie dzieciom opieki  w  dwóch nowych żłobkach na terenie miasta stołecznego Warszawy. Projekt zakłada objęcie opieką 100 dzieci w żłobku przy ul. Rydygiera 8a (Dzielnica Żoliborz) oraz 150 dzieci w żłobku  przy ul. Szkoły Orląt (Dzielnica Praga Południe) poprzez zapewnienie im opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia placówek oraz na wydatki związane z zapewnieniem bieżącej działalności żłobków w okresie realizacji projektu w tym zatrudnienie personelu na miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych.  Szkolenia przewidziane są dla osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji na stanowisko opiekuna w żłobku. Planuje się również organizację szkoleń specjalistycznych obejmujących wszystkich zatrudnionych opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod pracy z dziećmi.

W związku z realizacją projektu „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” pierwszeństwo przyjęcia do żłobków projektowych mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców/opiekunów prawnych, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub rodziców/opiekunów prawnych pozostających bez pracy. Wsparciem projektu zostanie objętych 250 osób, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (w tym osoby niepełnosprawne) a w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka powrócą lub wejdą na rynek pracy oraz utrzymają zatrudnienie na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie.

Scroll to Top
Skip to content