Wewnętrzna ewaluacja jakości

W Zespole Żłobków m.st. Warszawy funkcjonuje komórka do wewnętrznej ewaluacji w żłobkach i punktach dziennego opiekuna m.st. Warszawy, której celem jest monitorowanie jakości codziennych doświadczeń dzieci w placówkach. Działanie to służy zapewnieniu opiekunom bezpośrednich informacji zwrotnych na temat rzeczywiście podejmowanych praktyk, aby wesprzeć ich mocne strony i dać wskazówki do dalszego rozwoju, a przede wszystkim poprawa jakości opieki i edukacji nad najmłodszymi w ramach opieki instytucjonalnej, wspieranie potencjału rozwojowego i edukacyjnego dzieci.

Na podstawie wyników ewaluacji opracowywane są także nowe tematy szkoleniowe.

Ocenianie poziomu jakości emocjonalno-behawioralnej i poznawczej odbywa się z wykorzystaniem narzędzia CLASSROOM ASSESSMENT SCORING SYSTEM (CLASS) przez specjalnie przeszkolone osoby. 

Badanie rozpoczęto w marcu 2022 roku i będzie przeprowadzone w każdej grupie w każdej placówce m.st. Warszawy.

Scroll to Top
Skip to content