Ochrona dzieci przed krzywdzeniem

Najważniejszym celem wszystkich pracowników warszawskich placówek jest zapewnienie dziecku w trakcie pobytu w żłobku bezpieczeństwa i dbałość o jego dobrostan oraz podejmowanie działań aby te cele należycie realizować.

Mając powyższe na uwadze, jak również brak zgody na krzywdzenie najmłodszych, w jakiejkolwiek formie, 1 września 2023 r. weszła w życie ujednolicona dla wszystkich żłobków Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci powstała we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, a jej zapisy zawierają postanowienia znowelizowanego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Standardy ochrony dzieci obejmują następujące obszary:

  • edukację wszystkich pracowników oraz innych osób wykonujących obowiązki w żłobku, w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci;
  • procedury zgłaszania podejrzenia krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji;
  • monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość z zakresu stosowania standardów ochrony dzieci.

Wszystkich Państwa obliguję do zapoznania się z poniższymi dokumentami i do ich stosowania.

Zarządzenie nr 14/2024
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie nr 16/2024
Załącznik do zarządzenia nr 16/2024

Scroll to Top
Skip to content