Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.zlobki.waw.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Zespołu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Zespołu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Sprawdź Politykę prywatności i
Warunki korzystania z usług firmy Google.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać aby mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Zespole Żłobków m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Żłobków jest Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych odpowie Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu tel. (22) 277 52 21 oraz pisząc na adres email: iod@um.warszawa.pl lub adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1  lit. a, b, c, d, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, f, h rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z następującymi celami:

 • rekrutacją do żłobków lub punktów dziennego opiekuna oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki;
 • wykonywania umowy o świadczenie usług opiekuńczych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z opłatami za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach oraz opłat za pobyt w punktach dziennego opiekuna a także ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • realizacji uprawnień do całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka (dzieci) w żłobku lub punkcie dziennego opiekuna;
 • pozyskiwania opinii dotyczących procesu rekrutacji i jakości usług opiekuńczych świadczonych w żłobkach lub u dziennego opiekuna;
 • pozyskiwania opinii dotyczących warszawskiego bonu żłobkowego i innych świadczeń m.st. Warszawy na rzecz rodziny wspierających opiekę na dzieckiem w wieku do lat 3;
 • sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującą administratora kategorią archiwalną.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych tj.:

 • żłobki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na obszarze m.st. Warszawy w zakresie w jakim wykonywać będą na rzecz m.st. Warszawy usługi opieki nad dziećmi,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • LiveKid Software,
 • organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich i dzieci danych osobowych;
 • sprostowania swoich i dzieci danych osobowych;
 • usunięcia swoich i dzieci danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich i dzieci danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i dzieci danych osobowych;
 • przenoszenia swoich i dzieci danych osobowych;
 • wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu dzieci skargi do organu nadzorczego.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wykonywanie umowy lub wymóg ustawowy.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka lub punktu dziennego opiekuna. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi ubieganie się o przyjęcie dziecka do żłobka lub punktu dziennego opiekuna.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
 • Dane osobowe nie będą:
  – profilowane;
  – przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

1/ opiekun prawny, osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem

Scroll to Top
Skip to content