Zamówienia publiczne w roku 2020


ZŻ-ZP.26.10.2020.MPO Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Czytaj więcej

ZZ-M-ZL.26.3.2020.JZI Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-KO.26.1.2020.MWI - organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. "Żłobki na start"

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4
w związku z realizacją projektu „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-KO.26.2.2020.MWI - Zakup urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury - "śluza dezynfekująca"

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 83 szt. urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury – „śluza dezynfekująca”

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-IA-II.26.23.2020.RSZ Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

Urządzenie dezynfekujące wraz z pomiarem temperatury i bramką zabezpieczającą dostęp do pomieszczenia - „śluza dezynfekująca” w ilości 83 sztuk.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.9.2020.MPO - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2020 r. do godz.: 10:00, miejsce: przyziemie budynku – wejście od parkingu w punkcie podawczym zlokalizowanym w pokoju nr 03, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.5.2020.MPO - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-S.1855.PKO

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy:

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.6.2020.MPO Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZZ-ZP.26.6.2020.MPO

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych organicznych, segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.8.2020.MPO Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – w podziale na części.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 11.00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.4.2020.MPO - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodenizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja - II etap"

Oznaczenie postępowania: ZZ-ZP.26.4.2020.MPO

Przedmiot Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodenizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja – II etap”

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

 

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.7.2020.MPO Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – w podziale na części.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godz. 13.00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-IA-AG.26.5.2020.ABO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.3.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.3.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

ZZ-KO-PR.26.1.2020.PRO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Czytaj więcej

ZŻ.-ZP.26.2.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.02.2020r. do godz. 9:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.1.2020.RT Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2020

Profil nabywcy – 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia nettoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2019/2020
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczonysuma 959 112,00 zł
1) 37 485,00 zł
2) 921 627,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.39.19.KS
ZŻ-ZP.26.44.19.KS
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczonysuma 306 140,00 zł
1) 9 600,00 zł
2) 296 540,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
środki czystości – w podziale na części
1) Projekt: żłobki na start
2) Dzienny opiekun
3) Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczonysuma 669 180,72 zł
1) 34 343,32 zł
2) 14 634,15 zł
3) 620 203,25 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.50.19
żywność - w podziale na części:
- świeże warzywa i owoce + owoce sezonowe
- mleko i przetwory mleczny
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- woda źródlana
- jaja
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczonysuma 7 360 316,55 zł
1 852 921,05 zł
1 329 270,90 zł
989 095,80 zł
633 426,20 zł
351 854,59 zł
1 398 616,99 zł
341 126,08 zł
90 094,18 zł
113 594,09 zł
260 316,67 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.27.19
ZŻ-ZP.26.51.19
dystrybucja energii elektrycznej
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej rękisuma 605 027,37 zł
1) 18 000,00 zł
2) 572 036,11 zł
3) 14 991,27 zł
III kwartał 2019/ IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.55.19
dostawa i dystrybucja energii cieplnej dostawyprzetarg nieograniczony4 938 424,05 zł
IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.43.19
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części
1) Żłobki i mini żłobki
2) Projekt: żłobki na start
dostawyzamówienie z wolnej rękisuma 1 678 845,21 zł
1) 1 568 182,65 zł
2) 110 662,56 zł
każdorazowo po przejęciu nowego obiektuZŻ-ZP.26.56.19
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczonysuma 1 417 544,72 zł
1) 6 000,00 zł
2) 935 609,76 zł
3) 8 130,08 zł
4) 467 804,88 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.53.19
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczonysuma 3 043 767,89 zł
1) 6 000,00 zł
2) 1 447 967,48 zł
3) 40 650,41 zł
4) 1 549 150,00 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.41.19.KS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczonysuma 422 674,80 zł
1) 3 000,00 zł
2) 277 073,17 zł
3) 4 065,04 zł
4) 138 536,59 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.54.19
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne P2Endure zł 3dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne zł 40dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne zł 31roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 743 902,44 zł I kwartał 2020
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony 914 999,27 zł III kwartał 2020
dostawa art. szkolnych 2020/2021
1) Żłobki i mini żłobki
2) Projekt: żłobki na start
dostawy
przetarg nieograniczony suma 265 923,58 zł
1) 256 248,78 zł
2) 9 674,80 zł
IV kwartał 2020
dostawa pomocy dydaktycznych
1) Żłobki i mini żłobki
2) Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony suma 172 512,20 zł
1) 160 886,18 zł
2) 11 626,02 zł
II kwartał 2020
uszycie ujednoliconych uniformów dla pracowników placówekusługiprzetarg nieograniczony 211 382,11 zł I kwartał 2020

* netto

Czytaj więcej