ZŻ-ZP.26.38.19 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.38.19

Termin składania ofert:

05/11/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina 09:00

UWAGA! W dniu 22.10.2019 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP.

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content