UE Żłobkowy Start

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 7 431 537,18 PLN
Wkład własny: 1 495 963,56 PLN
Wartość dofinansowania: 5 935 573,62 PLN
Wkład UE: 5 935 573,62 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.07.2023
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

• przygotowanie 2 żłobków do bieżącego funkcjonowania
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Klemensiewicza
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Warchałowskiego

Pliki do pobrania:

Aktualne załączniki

  1. Regulamin uczestnictwa – Aktualizacja 26.08.2021 r.
  2. Harmonogram rekrutacji 2022/2023
  3. Formularz zgłoszeniowy – Żłobkowy start – Aktualizacja 26.08.2021 r.
  4. Oświadczenie uczestnika – Żłobkowy start – Aktualizacja 26.08.2021 r.
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start – Aktualizacja 26.08.2021 r.
  6. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobkowy start – Aktualizacja 07.07.2022 r.

Nieaktualne załączniki do wglądu

1. Regulamin uczestnictwa
2. Formularz zgłoszeniowy – Żłobkowy start
3. Oświadczenie uczestnika – Żłobkowy start
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start
5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobkowy start

Scroll to Top
Skip to content