Oferty pracy

Opiekunka dziecięca w żłobku nr 73, ul. Dzieci Warszawy 22a (Ursus)

W związku z otwarciem nowego żłobka nr 73 przy ul. Dzieci Warszawy 22a w dzielnicy Ursus, poszukujemy pracowników na stanowiska opiekuńcze oraz nieopiekuńcze.

Chętne osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem placówki Panią Anną Alberską pod numerem tel. 502-267-981 lub przesyłanie CV.

 

Wymagania kwalifikacyjne opiekunki dziecięcej:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

– posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego.
  lub

– ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 • edukacja prorozwojowa,
 • pedagogika małego dziecka,
 • psychologia dziecięca,
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza.
  lub

-odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 6. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków:

 1. Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 5. Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
 6. Tworzenie i realizacja programu adaptacji.
 7. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
 8. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 9. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 11. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 12. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 13. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 14. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 15. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku poprzez pielęgnację dziecka i utrzymywanie Jego otoczenia w czystości w szczególności poprzez:
 1. Zachowanie czystości w obrębie grupy;
 2. odkurzanie (w obrębie grupy);
 3. mycie powierzchni płaskich np. podłoga w toalecie dziecięcej, wycieranie parapetów w sali i mebli z kurzu, oraz wycieranie szyb w obrębie grupy;
 4. codzienne słanie łóżek, zmiana zabrudzonej pościeli, przypominanie rodzicom o jej wymianie;
 5. wietrzenie sal;
 6. segregowanie odpadów.
 7. Rozkładanie i składanie leżaków przeznaczonych na odpoczynek dzieci.
 8. Zmywanie zastawy oraz pojemników żywnościowych po posiłkach dzieci.
 1. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 2. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 3. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia:

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka,
 • nagroda jubileuszowa po osiągnięciu 20 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza brutto miesięcznie dla nowego pracownika od 3795 zł do 3 895 zł. (w zależności od wykształcenia i kwalifikacji),
 • wynagrodzenie zasadnicze starszego opiekuna to 4 495 zł.,
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%),
 • dodatek motywacyjny (do 60% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres kadry@zlobki.waw.pl lub poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce „PRACA”: „Oferty pracy w żłobkach”.

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Alberska nr tel. 502-267-981

Pani Agnieszka Stefańska nr tel. 0-22 277-52-63

Formularz zgłoszeniowy - Aplikacja na stanowisko

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.


  Załącz do 3 plików (maksymalny rozmiar to 8MB (8388608 bajtów; dozwolone formaty .docx, .doc, .pdf, .jpg, .png)


  Scroll to Top
  Skip to content