Praca

Rekrutacja na stanowisko Psychologa

Od kandydata na stanowisko psychologa oczekuje się:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

Zakres obowiązków:

Do podstawowych obowiązków psychologa należy:

 1. Objęcie opieką psychologiczną dzieci przebywających w żłobkach.
 2. Nadzór nad realizacją opieki, programu dydaktyczno – wychowawczego oraz nad optymalnym wykorzystaniem warunków istniejących w żłobku dla prawidłowego rozwoju dzieci.
 3. Znajomość zasad i metod pracy stosowanych w żłobku.
 4. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 5. Kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, realizacja misji i wizji Zespołu oraz standardów opieki w żłobku, a także zgłaszanie wniosków w tym zakresie.
 8. Rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
 9. Wykonywanie innych poleceń przełożonego koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ponadto, do obowiązków psychologa należy w szczególności:

W zakresie zadań z zakresu działalności podstawowej psycholog obejmuje opieką psychologiczno – wychowawczą dzieci przebywające w żłobkach poprzez:

 1. Obserwacje psychologiczne, mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej;
 2. Dobór odpowiednich właściwych form i metod wychowawczych;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
 4. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć  dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi;
 5. Prowadzenie zajęć rozwijających motorykę małą, mowę, kontakt społeczny;
 6. Zwracanie szczególnej uwagi na atmosferę stwarzaną w grupie i podmiotowe podejście do wychowanków żłobka;
 7. Współpraca z kierownikiem żłobka w zakresie prowadzonej przez placówkę całości pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 8. Dbałość o dobrą atmosferę i kulturę pracy w placówce;
 9. Kontaktów z rodzicami;
 10. Planowanie zakupów pomocy do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach przyznanej placówce kwoty;

Współpraca z personelem w zakresie:

Tworzenia i realizacji planów opiekuńczo-wychowawczych poszczególnych grup żłobkowych.

 1. Otaczanie szczególna opieką dzieci w okresie adaptacji.
 2. Systematyczne hospitowanie i opiniowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 3. Pomoc w urządzaniu i wyposażaniu sal dziecięcych i ogrodu w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych m.in. -konsultacje w sprawie doboru, użytkowania i uzupełniania w/w sprzętu;
 4. Zapoznawanie pracowników żłobka z fachową literaturą psychologiczno-pedagogiczną oraz inspirowanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 5. Prowadzenie spotkań szkoleniowych z personelem opiekuńczym w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci;
 6. Udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej oraz ich przenoszeniu do innej grupy;

Współpraca z rodzicami w zakresie:

 1. Konsultacje indywidualne, w tym na temat adaptacji dziecka w żłobku- przed przyjściem dziecka do żłobka i w trakcie okresu adaptacji;
 2. Poradnictwo psychologiczne;
 3. W miarę potrzeb organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych;
 4. Propagowanie fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej;
 5. Prowadzenie „Kącika Psychologa”:

Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z zajmowanym stanowiskiem

Psycholodzy w zakresie prowadzonych działań współpracują z innymi psychologami zatrudnionymi w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, Kierownikiem żłobka oraz Kierownika Działu Rozwoju Opieki i Jakości Wsparcia.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia:

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

– zatrudnienie w wymiarze pełnego lub pół etatu na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
– wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
– wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
– rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
– możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagrody jubileuszowe                                                                                                                                       – dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%)
– dodatek motywacyjny (w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu).

Formularz zgłoszeniowy - Aplikacja na stanowisko

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

  Załącz do 3 plików (maksymalny rozmiar to 8MB (8388608 bajtów; dozwolone formaty .docx, .doc, .pdf, .jpg, .png)


  Przejdź do treści