Oferty pracy

Rekrutacja na stanowisko Psychologa

Od kandydata/kandydatki na stanowisko psychologa oczekuje się:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

Zakres obowiązków:

Do obowiązków psychologa należy:

 1. Współpraca z kierownikiem żłobka w zakresie sposobu realizacji powierzonych zadań oraz prowadzonej przez placówkę całości pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej;
 2. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu opracowanie informacji o funkcjonowaniu dziecka;
 3. Prowadzenie spotkań szkoleniowych z personelem opiekuńczym w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowego;
 4. Udział w podejmowaniu decyzji w przypadku przenoszeniu dziecka do innej grupy wiekowej;
 5. Współudział w kształtowaniu standardów opieki nad dzieckiem oraz wysokiej jakości sprawowanej opieki nad dzieckiem;
 6. Współtworzenie kultury i właściwego klimatu emocjonalnego placówki, wspieranie kierownika podczas rozwiązywania konfliktów pracowniczych i konfliktów z rodzicami;
 7. Wspieranie kadry opiekuńczej umożliwiające rozpoznawanie indywidualnych możliwości dzieci oraz dobór form i metod opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dzieciom optymalne warunki rozwoju;
 8. Wsparcie merytoryczne kadry opiekuńczej w zakresie tworzenia i realizacji planów opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych;
 9. Otaczanie szczególną opieką dzieci, rodziców w okresie adaptacji;
 10. Prowadzenie w miarę potrzeb konsultacji, szkoleń dla rodziców poszerzających ich wiedzę z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wspomaganie ich w procesie rozpoznawania potrzeb dziecka i pomoc w doborze właściwych metod wychowawczych;
 11. Współpraca z placówkami świadczącymi szeroko rozumianą pomoc psychologiczną dzieciom i ich rodzinom: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, fundacjami, itp.;
 12. Dokumentowanie pracy psychologa i opracowywanie w miarę potrzeb analiz, raportów i sprawozdań;
 13. Zapoznawanie pracowników żłobka z fachową literaturą psychologiczno-pedagogiczną oraz inspirowanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 1. Budowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, realizacja misji i wizji Zespołu oraz standardów opieki w żłobku, a także zgłaszanie wniosków w tym zakresie;
 2. Zapoznanie się z przepisami i wytycznymi potrzebnymi do pracy na zajmowanym stanowisku oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 3. Godne reprezentowanie Zespołu Żłobków w kontaktach zewnętrznych z rodzicami i opiekunami, a także z innymi placówkami i urzędami;
 4. Współpraca z innymi psychologami zatrudnionymi w Zespole Żłobków m.st. Warszawy oraz z kierownikiem Działu Rozwoju Opieki i Jakości Wsparcia;
 5. Bieżąca współpraca i wsparcie merytoryczne dzieci i kadry w żłobkach zgodnie z powierzonymi lokalizacjami;
 6. Wykonywanie innych poleceń przełożonego niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia:

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

– zatrudnienie w wymiarze pełnego lub pół etatu na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa na czas określony 1 roku,                                – wynagrodzenie zasadnicze w pierwszym roku pracy 4320.00 zł brutto, po roku 4520.00 zł brutto,
– wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
– wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
– rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe,   zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
– możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagrody jubileuszowe,

– dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%),
– dodatek motywacyjny (w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, maksymalnie 60%).

Formularz zgłoszeniowy - Aplikacja na stanowisko

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.


  Załącz do 3 plików (maksymalny rozmiar to 8MB (8388608 bajtów; dozwolone formaty .docx, .doc, .pdf, .jpg, .png)


  Scroll to Top
  Skip to content