Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych

Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych

Drodzy Rodzice,

W dniu 18 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (Rodziców/Opiekunów prawnych) do Systemu Rekrutacji.

Logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej:

Węzeł Krajowy to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. Jeden integralny system łączy w sobie wiele usług działających dziś osobno. System ten umożliwia korzystanie z jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism, składania wniosków czy moderacji konta. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej dostępny i promowany jest pod nazwą „login.gov.pl”. Pod tym adresem mogą też Państwo dowiedzieć się więcej na temat Węzła Krajowego.

Dotychczasowy sposób logowania na konta wniosków z podaniem pary danych identyfikujących – adres e-mail / hasło zostaje zastąpiony przez logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. I tylko w takiej formie będzie możliwy dostęp do konta – składanie nowych wniosków, import i edycja istniejących.

Przeniesienie obecnych wniosków:

Podkreślamy, że istniejące w systemie wnioski Państwa dzieci należy zaimportować na konto jakie zostanie utworzone po pierwszym logowaniu przez Węzeł Krajowy. Zwracamy też uwagę, że od momentu importu wniosku istniejącego/złożenia nowego, dostęp do niego będzie możliwy tylko ze związanego z nim konta (nie będzie możliwe migrowanie wniosków między różnymi kontami utworzonymi przez rodziców/opiekunów prawnych).

Wnioski istniejące w systemie, które nie zostaną przeniesione na konta utworzone w ww. procedurze, wygasną po dacie ważności ich obwiązywania (uzyskają status „przeterminowany”, co spowoduje ich wykluczenie z udziału w rekrutacji).

Szczegółowe informacje o zasadach logowania z wykorzystaniem Węzła Krajowego znajdują się w instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę Systemu Rekrutacji, która znajdą Państwo po przejściu w poniższy link:

https://zlobki.waw.pl/wp-content/uploads/2022/01/instrukcja_rodzice_WK_Warszawa-1.pdf

Obowiązek uzupełnienia dodatkowych danych we wniosku:

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczącą dofinansowania wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 18 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana wniosku o przyjęcie dziecka do warszawskiej placówki. Uzupełnienie przez Państwa danych we wniosku wynika z nowych regulacji prawnych i jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j.)

 

We wniosku będą Państwo zobowiązani do uzupełnienia dodatkowych danych, tj.:

  • informacji, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim,
  • dat urodzenia oraz numerów PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numerów PESEL – numerów i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • informacji o rodzeństwie dziecka dotyczącej liczby i wieku rodzeństwa;
  • adresów poczty elektronicznej i numerów telefonu rodziców, o ile nie były wskazane;
  • miejsca pracy rodziców lub miejsca pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
  • danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiot prowadzący żłobek lub  zatrudniający dziennego opiekuna przetwarzają te dane wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Ponadto uzupełnienie danych we wniosku jest niezbędne do  realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 tej ustawy (tj. dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna).

Uprzejmie prosimy o pilne uzupełnianie tych danych do 31 stycznia 2022 r.

Dane te można uzupełnić poprzez zalogowanie się do systemu rekrutacji (https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie ) i kliknięcie przycisku „Wybierz akcję”, a następnie „Edytuj”.

W przypadku napotkania problemów, prosimy o ich zgłaszanie na adres: zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl lub bezpośredni kontakt z Sekretariatem Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod numerem 22 277 52 00.

Scroll to Top
Skip to content