UE Maluchy żłobkują, rodzice pracują

Maluchy żłobkują, rodzice pracują – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 170 389,51 PLN

Wkład własny: 1 038 592,32 PLN

Wartość dofinansowania: 4 131 797,19 PLN

Wkład UE: 4 131 797,19 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023 Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 125 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 125 mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 42 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 83 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

  • przygotowanie żłobka do bieżącego funkcjonowania
  • wyposażenie placówki i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Henryka Pobożnego 33.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 72, ul Henryka Pobożnego 33 z dnia 30.11.2021 r.
  3. Formularz zgłoszeniowy
  4. Oświadczenie uczestnika
  5. Regulamin rekrutacji
  6. Umowa uczestnictwa w projekcie
  7. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka w projekcie na rok szkolny 2022/2033

Nieaktualne załączniki do wglądu:

  1. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka
Scroll to Top
Skip to content