Aktualności - Żłobek 34 | Żłobek nr 34

Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych

Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji oraz obowiązek uzupełniania dodatkowych danych

Drodzy Rodzice,

W dniu 18 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (Rodziców/Opiekunów prawnych) do Systemu Rekrutacji.

Logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej:

Węzeł Krajowy to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. Jeden integralny system łączy w sobie wiele usług działających dziś osobno. System ten umożliwia korzystanie z jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism, składania wniosków czy moderacji konta. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej dostępny i promowany jest pod nazwą „login.gov.pl”. Pod tym adresem mogą też Państwo dowiedzieć się więcej na temat Węzła Krajowego.

Dotychczasowy sposób logowania na konta wniosków z podaniem pary danych identyfikujących – adres e-mail / hasło zostaje zastąpiony przez logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. I tylko w takiej formie będzie możliwy dostęp do konta – składanie nowych wniosków, import i edycja istniejących.

Przeniesienie obecnych wniosków:

Podkreślamy, że istniejące w systemie wnioski Państwa dzieci należy zaimportować na konto jakie zostanie utworzone po pierwszym logowaniu przez Węzeł Krajowy. Zwracamy też uwagę, że od momentu importu wniosku istniejącego/złożenia nowego, dostęp do niego będzie możliwy tylko ze związanego z nim konta (nie będzie możliwe migrowanie wniosków między różnymi kontami utworzonymi przez rodziców/opiekunów prawnych).

Wnioski istniejące w systemie, które nie zostaną przeniesione na konta utworzone w ww. procedurze, wygasną po dacie ważności ich obwiązywania (uzyskają status „przeterminowany”, co spowoduje ich wykluczenie z udziału w rekrutacji).

Szczegółowe informacje o zasadach logowania z wykorzystaniem Węzła Krajowego znajdują się w instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę Systemu Rekrutacji, która znajdą Państwo po przejściu w poniższy link:

https://zlobki.waw.pl/wp-content/uploads/2022/01/instrukcja_rodzice_WK_Warszawa-1.pdf

Obowiązek uzupełnienia dodatkowych danych we wniosku:

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczącą dofinansowania wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 18 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana wniosku o przyjęcie dziecka do warszawskiej placówki. Uzupełnienie przez Państwa danych we wniosku wynika z nowych regulacji prawnych i jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j.)

 

We wniosku będą Państwo zobowiązani do uzupełnienia dodatkowych danych, tj.:

  • informacji, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim,
  • dat urodzenia oraz numerów PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numerów PESEL – numerów i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • informacji o rodzeństwie dziecka dotyczącej liczby i wieku rodzeństwa;
  • adresów poczty elektronicznej i numerów telefonu rodziców, o ile nie były wskazane;
  • miejsca pracy rodziców lub miejsca pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
  • danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiot prowadzący żłobek lub  zatrudniający dziennego opiekuna przetwarzają te dane wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Ponadto uzupełnienie danych we wniosku jest niezbędne do  realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 tej ustawy (tj. dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna).

Uprzejmie prosimy o pilne uzupełnianie tych danych do 31 stycznia 2022 r.

Dane te można uzupełnić poprzez zalogowanie się do systemu rekrutacji (https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie ) i kliknięcie przycisku „Wybierz akcję”, a następnie „Edytuj”.

W przypadku napotkania problemów, prosimy o ich zgłaszanie na adres: zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl lub bezpośredni kontakt z Sekretariatem Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod numerem 22 277 52 00 lub 22 277 52 01.

Przewiń do góry
Przejdź do treści