Projekty

Żłobki na start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Żłobki na start - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 829 740,63 PLN

Wkład własny: 2 603 978,06 PLN

Wartość dofinansowania: 10 225 762,57 PLN

Wkład UE: 10 225 762,57 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Partnerzy w projekcie:

  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 345 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 345, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 100 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 245 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

  • Szkolenia podnoszące kompetencje personelu żłobków
  • przygotowanie 3 żłobków do bieżącego funkcjonowania
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Cynamonowej
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Erazma Ciołka
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Antoniego Pankracego Łaguny

Załączniki do projektu:

NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”

Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy na rok szkolny 2020/2021

 

2. Harmonogram rekrutacji do Żłobka 67 i 68

 

3. Załacznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

 

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika

 

5. Załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji

 

6. Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa w projekcie

 

7. Załącznik nr 5 – Umowa korzystania z usług żłobka

 

Aktualizacja załączników do projektu z dnia 03.10.2019 r.:

Regulamin uczestnictwa z dnia 03.10.2019 r.

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy z dnia 03.10.2019 r.

 

Załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji z dnia 03.10.2019 r.

 

Aktualizacja załączników do projektu z dnia 30.10.2019 r.:

Regulamin uczestnictwa z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Harmonogram rekrutacji z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa w projekcie z dnia 30.10.2019

 

załącznik nr 5 – Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka z dnia 30.10.2019
Przejdź do treści